Warunki korzystania ze stron internetowych na www.vierol-shop.de

Korzystając ze sklepu internetowego, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na następujące warunki korzystania ze stron internetowych:

1. Rejestracja i korzystanie ze strony

1.1 Procedura rejestracji i wprowadzanie danych
Aby korzystać z naszego sklepu internetowego, należy dokonać jednorazowej rejestracji jako klient VIEROL AG. Dla celów rejestracji niezbędne jest podanie określonych danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy, adresu e-mail, adresu do faktury i dostawy, numeru identyfikacji podatkowej, danych rejestracyjnych i numeru telefonu), jak również wybranie numeru i hasła klienta. Następnie za pośrednictwem zarejestrowanego konta (loginu) uzyskują Państwo dostęp do serwisu produktowego VIEROL AG. Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych zapisanych podczas rejestracji.

1.2 Prawidłowe korzystanie ze strony
Logując się do naszego serwisu produktowego zobowiązują się Państwo powstrzymać od nienależytego wykorzystania udostępnionych treści (tekstów, danych technicznych i ilustracji produktów) oraz usług. W szczególności nie będą Państwo obchodzić zabezpieczeń ani podejmować działań skutkujących uszkodzeniem serwerów lub sieci. Zobowiązują się Państwo nie przesyłać Państwa danych dostępu ani nie ujawniać ich osobom trzecim oraz nie zostawiać komputera bez nadzoru od momentu rejestracji do wylogowania z serwisu produktowego. Ponadto zobowiązują się Państwo nie uwzględniać udostępnionych treści i usług w innych ofertach internetowych ani nie wykorzystywać ich w celach gospodarczych. W szczególności, podane numery referencyjne oryginalnych części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych i nie należy ich ujawniać na fakturach ani listach przewozowych wysyłanych do osób trzecich. W przypadku naruszenia powyższych warunków korzystania ze stron internetowych, Państwa dostęp do serwisu produktowego zostanie bezzwłocznie zablokowany

1.3 Prawo właściwe
Dokonując rejestracji, wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie przepisów prawa niemieckiego do wszelkich kwestii prawnych dotyczących korzystania z naszego sklepu internetowego i serwisu produktowego, z zastrzeżeniem wyłączenia przepisów kolizyjnych.

2. Zakres odpowiedzialności

2.1 Postanowienia ogólne
Treści zamieszczone na niniejszych stronach zostały przez nas opracowane z należytą starannością. Jednak nie gwarantujemy, że są one poprawne, kompletne ani aktualne. Jako dostawca usług odpowiadamy za zapewnienie, że nasze własne treści opublikowane na przedmiotowych stronach są zgodne z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z art. 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych. Natomiast zgodnie z art. 8-10 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani też do badania okoliczności wskazujące na jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania jakichkolwiek informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Niemniej jednak odpowiedzialność z tego tytułu powstaje wyłącznie z chwilą, gdy poweźmiemy informację o wystąpieniu sprecyzowanego naruszenia przepisów. Niezależnie od powyższego, prosimy o powiadomienie nas, jeżeli stwierdzą Państwo naruszenie przepisów prawa. Podejmiemy wszelkie zasadne kroki, aby zapobiec takim naruszeniom, gdy zostaniemy o nich poinformowani. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do naszej strony internetowej. Natomiast nie przysługują Państwu roszczenia z tytułu braku dostępu do strony. Ponadto zastrzegamy prawo do zawieszenia, zmiany lub ograniczenia przekazywanych informacji, dostępu i/lub usług. W związku z powyższym nie przysługują Państwu roszczenia z tytułu braku dostępu do obszarów chronionych hasłem, w szczególności do serwisu produktowego. Dostęp do obszaru chronionego hasłem może zostać w każdej chwili cofnięty. Wszelkie informacje i oświadczenia opublikowane na niniejszej stronie są niewiążące, a zatem nie stanowią podstawy żadnego prawa i nie mają na celu zastąpienia żadnych konkretnych konsultacji. Nie udzielono żadnych gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do cech produktów. Ogólne Warunki Handlowe pozostają nienaruszone. Błędy występujące na stronie internetowej zostaną usunięte po ich stwierdzeniu. Treść strony internetowej może nie być zawsze aktualna, ponieważ aktualizacja jest przesunięta w czasie. Z tego względu prosimy pytać o cechy, dane techniczne i dostępność produktów i usług.

2.2 Brak odpowiedzialności za treści i linki osób trzecich
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do treści udostępnianych przez osoby trzecie. Właściwy dostawca lub operator tych stron jest każdorazowo odpowiedzialny za ich treść. Bez jednoznacznego wskazania naruszenia przepisów prawa, kontrolę treści takich stron uznaje się za bezzasadną. Jeżeli stwierdzimy naruszenie przepisów prawa, bezzwłocznie usuniemy takie linki.

2.3 Brak odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie
Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód dowolnego rodzaju, które mogą powstać na skutek korzystania ze strony lub informacji i/lub pobrania treści i informacji ze strony. W szczególności nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności zarówno z tytułu nieupoważnionego dostępu osób trzecich, jak i ewentualnego zainfekowania wirusami, robakami czy innym szkodliwym oprogramowaniem. Każdy użytkownik jest zobowiązany do podjęcia środków ostrożności celem ochrony własnego komputera i aktualizacji ochrony antywirusowej.

2.4 Porady na temat bezpieczeństwa
Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może powodować luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości bezproblemowej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Więcej informacji na temat ochrony danych mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.

3. Prawa autorskie

Treść i struktura niniejszej strony internetowej – w szczególności jej wygląd, teksty, grafiki i wykorzystane oprogramowanie – są chronione prawem autorskim. W związku z tym przechowywanie i powielanie tekstu oraz zdjęć lub grafiki, wykraczające poza zwykłe wyświetlanie na ekranie lub wykorzystanie w pamięci podręcznej (tymczasowe przechowywanie) lub systemach proxy, jest zabronione. Każde wykorzystanie lub powielenie udostępnionych treści i danych dla celów innych niż prywatne jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą. W zakresie, w jakim treści opublikowane na niniejszej stronie nie zostały opracowane przez jej operatora, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Jeżeli mimo wszystko stwierdzą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Podejmiemy wszelkie zasadne środki, aby położyć kres takim naruszeniom, gdy zostaniemy o nich poinformowani.

4. Znaki towarowe i marki

Nazwy produktów i inne opisy handlowe dostępne na stronie www.autoteile.de są co do zasady zastrzeżone przez VIEROL AG i jej spółki powiązane lub innych prawowitych właścicieli, niezależnie od formy ich przedstawienia czy też dodania symbolu znaku towarowego. Nieuprawnione wykorzystanie tych znaków i/lub logo jest zabronione. Zdjęcia lub sposób przedstawienia produktów będące własnością VIEROL AG lub innych prawowitych właścicieli mogą być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą VIEROL AG lub innych właścicieli praw.

5. Linki do strony

Dozwolone jest zamieszczanie linków jedynie do strony startowej sklepu internetowego (www.autoteile.de). Wyraźnie zabrania się „głębokiego linkowania” do strony internetowej w chronionym obszarze sklepu internetowego, takim jak serwis produktowy (zob. pkt 1), który jest dostępny wyłącznie po rejestracji użytkownika. Ponadto ustawianie linków do elementów strony jakich jak „ramki”, „włączenia” (ang. includes), „wyskakujące okna” lub pliki danych PDF na www.autoteile.de jest zabronione. Integracja strony www.autoteile.de lub jej części ze stroną osób trzecich za pomocą „ramek”, „włączeń”, „hotlinków” lub podobnych technik jest także zabroniona. Wyjątki od tych reguł są możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą VIEROL AG.