Ogólne warunki sprzedaży dla klientów biznesowych

§1 Informacje wstępne i zakres

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane „Warunkami Sprzedaży”) obowiązują wyłącznie w stosunku do spółek, podmiotów prawnych prawa publicznego, jak również szczególnych funduszy prawa publicznego w rozumieniu art. 310 par. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (niemieckiego Kodeksu cywilnego). Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych pomiędzy kontrahentem a VIEROL AG (zwaną dalej „VIEROL” lub określana za pomocą pierwszej osoby liczby mnogiej). Stosuje się je w szczególności do wszystkich przyszłych dostaw, usług, ofert lub umów realizowanych na rzecz kontrahenta lub zwieranych z kontrahentem, nawet w przypadku niezawarcia odrębnych umów.

Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują na zasadzie wyłączności. Warunki kontrahenta sprzeczne z niniejszymi Warunkami Sprzedaży lub je uzupełniające nie mają zastosowania do relacji handlowych z firmą VIEROL. Postanowienie to obowiązuje nawet w przypadku gdy wyraźnie nie sprzeciwimy się takim warunkom lub zrealizujemy zamówienie na rzecz kontrahenta bez wskazywania żadnych zastrzeżeń, wiedząc o istnieniu takich warunków.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopie, w tym kopie wyciągów, mogą być sporządzane wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzegamy wszelkie prawa do naszej bazy danych, w tym, między innymi, prawa do ilustracji. Zastrzegamy tytuł własności i prawa autorskie do wszelkich kosztorysów, ofert, zdjęć oraz innych dokumentów i materiałów pomocniczych. Kontrahent może przekazywać takie dokumenty i ich treść osobom trzecim lub udostępniać je osobom trzecim wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą.

§2 Ceny – warunki płatności

(1) Wszystkie ceny są podane w euro. O ile nie uzgodniono inaczej, do cen zastosowanie mają warunki ex works (od zakładu) z wyłączeniem podatku VAT, który kontrahent może być dodatkowo zobowiązany zapłacić na naszą rzecz, wraz z ewentualnymi kosztami opakowania i wysyłki, jak również cłami, podatkami, należnościami i innymi opłatami urzędowymi z tytułu eksportu. Zastosowanie mają ceny obowiązujące w czasie złożenia zamówienia. Cena sprzedaży i opłaty z tytułu wszelkich dodatkowych usług stają się należne bezzwłocznie po zawarciu umowy.

(2) Wszelkie dostawy będą realizowane w zamian za płatność gotówką, będą płatne przy odbiorze lub opłacone z góry. W przypadku płatności przy odbiorze opłaty z tego tytułu zostaną uiszczone przez kontrahenta. Dla celów regularnych zakupów kontrahent otrzyma numer klienta, który – o ile w indywidualnym przypadku nie zostaną podjęte odrębne ustalenia – umożliwia płatność na podstawie faktury.

(3) W przypadku płatności na podstawie faktury, kontrahent zobowiązuje się zapłacić kwotę wskazaną na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania towaru, z wyłączeniem jakichkolwiek upustów. Upusty wymagają odrębnej pisemnej umowy.

(4) Kontrahentowi przysługuje prawo do potrąceń i zatrzymań, wyłącznie jeżeli roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Kontrahent ma może wykonać przysługujące mu prawo zatrzymania, wyłącznie jeżeli roszczenie wzajemne powstało na gruncie tego samego stosunku umownego. Jeżeli kontrahent przekroczy termin płatności określony w § 2 ust. 3 lub inny termin płatności uzgodniony w indywidualnym przypadku, mamy prawo żądać zapłaty odsetek naliczanych począwszy od rzeczonego dnia, wyższych o 9 punktów procentowych od podstawowej stopy odsetkowej, powiększonych o dodatkową opłatę stałą w wysokości 40,00 euro. Jeżeli będziemy w stanie udowodnić, że odszkodowanie powinno być wyższe, możemy żądać jego zapłaty.

(5) W przypadku zamówień o wartości netto niższej niż 100,00 euro pobierana jest dopłata ilościowa w wysokości 10,00 euro netto.

§3 Warunki dostawy – przeniesienie ryzyka

Dostawy są realizowane na warunkach ex works (od zakładu), który jest również miejscem spełnienia świadczenia. Na pisemny wniosek kontrahenta towary zostaną wysłane do innego miejsca przeznaczenia na koszt i ryzyko kontrahenta (Versendungskauf). W takim wypadku wybierzemy rodzaj transportu (w szczególności przewoźnika i trasę dostawy) i opakowanie, według własnego uzasadnionego uznania, o ile nie zostaną przyjęte inne ustalenia. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towarów przechodzi na kontrahenta najpóźniej w chwili przekazania towarów. Natomiast jeżeli dostawa następuje do innego miejsca przeznaczenia, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towarów przechodzi na kontrahenta w chwili dostarczenia towarów przewoźnikowi, spedytorowi lub dowolnej innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do dostawy za pośrednictwem naszego własnego personelu świadczącego usługi transportowe. Ubezpieczenie cargo zostanie wykupione wyłącznie na wniosek i rachunek kontrahenta.

W przypadku sprzedaży, w odniesieniu do której dostawa następuje do innego miejsca przeznaczenia, kontrahent zapewni wszelkie niezbędne pozwolenia wymagane przy eksporcie i imporcie i/lub inne pozwolenia organów nadzoru na własne ryzyko i koszt. W takim wypadku kontrahent będzie również zobowiązany do spełnienia wszelkich formalności celnych dotyczących eksportu, tranzytu oraz importu towarów na własne ryzyko i koszt.

Wskazane przez nas terminy realizacji, dostawy i świadczenia usług są jedynie terminami przybliżonymi, chyba że wyraźnie zobowiązaliśmy się do dotrzymania nieprzekraczalnego terminu lub taki termin zostały uzgodniony. Jeżeli dostawa następuje do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, warunki i terminy dostawy oznaczają czas przekazania towarów do przewoźnika, spedytora lub osób trzecich zaangażowanych do transportu.

Jeżeli zamówione towary lub usługi są niedostępne, niezwłocznie powiadomimy o tym kontrahenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości dostawy lub niedotrzymanie terminu dostawy w zakresie, w jakim było to spowodowane wystąpieniem siły wyższej lub innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy, za które nie odpowiadamy. Jeżeli rzeczone zdarzenia będą znacząco utrudniały dostawę lub świadczenie usług bądź sprawią, że dostawa lub usługi będą dla nas niemożliwe do zrealizowania, a zdarzenia te będą miały charakter nie tylko tymczasowy, będziemy mieli prawo odstąpić od umowy. W takim wypadku niezwłocznie zwrócimy wszelkie świadczenia spełnione przez kontrahenta. Nasze ustawowe prawa do odstąpienia od i wypowiedzenia umowy, jak również przepisy prawa dotyczące realizacji postanowień umowy w przypadku wyłączenia zobowiązania do spełnienia świadczenia (np. brak możliwości lub bezzasadność spełnienia świadczenia i/lub świadczenia zastępczego), pozostają nienaruszone. W przypadku utrudnień o charakterze tymczasowym będziemy uprawnieni do przesunięcia terminu dostawy lub spełnienia świadczenia na czas trwania utrudnienia oraz uzasadniony czas rozruchu. Jeżeli zakłócenia te będą skutkowały opóźnieniem trwającym ponad cztery miesiące, kontrahent może odstąpić od umowy. Powyższe postanowienie nie wpływa na inne prawa do odstąpienia od umowy..

Jeżeli kontrahent nie wywiąże się z obowiązku odbioru towaru, będziemy mieli prawo do żądania odszkodowania z tytułu powstałej szkody. Zastrzegamy prawo do zmiany wzoru lub formy, a także odchyleń w odcieniu barwy oraz zmiany zakresu dostawy przez producenta w okresie dostawy, o ile zmiany i odchylenia nie są istotne względem nabytego przedmiotu zamówienia i o ile są one w opinii kontrahenta uzasadnione, biorąc pod uwagę nasze interesy. Jeżeli my lub producent posługujemy się znakami bądź numerami do oznaczenia zamówienia lub zamówionej dostawy lub usługi, nie należy wyłącznie na tej podstawie wywodzić jakichkolwiek praw w odniesieniu do przedmiotu lub zakresu dostawy. Mamy prawo do dokonywania częściowych dostaw lub częściowej realizacji usług w uzasadnionym zakresie.

§4 Oferta i zawarcie umowy

Informacje produktowe na temat przedmiotu dostawy lub usługi (np. dane techniczne, zdjęcia, wymiary, wagi, parametry działania lub informacje na temat zgodności) są niewiążące i podlegają ewentualnym zmianom, o ile nie zostały specjalnie określone jako wiążące lub jeżeli ich wykorzystanie we wskazanym celu przewidzianym w umowie nie wymaga ścisłej zgodności z podanymi parametrami.

Ustne lub pisemne porady dotyczące stosowania stanowią wyłącznie niewiążące wskazówki i nie zwalniają kontrahenta z obowiązku przeprowadzenia własnej weryfikacji pod kątem zamierzonego użycia. Prezentacja towarów, w tym, między innymi, w naszym sklepie internetowym na stronie www.autoteile.de nie stanowi wiążącej oferty. Taka oferta nie jest wiążąca zgodnie z art. 145 BGB do czasu złożenia przez kontrahenta zamówienia na towary. Jeżeli kontrahent korzysta ze sklepu internetowego, składa on wiążącą ofertę na zakup towarów w koszyku, zgodnie z wymienionymi warunkami, przez wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Potwierdzenie otrzymania zamówienia (potwierdzenie otrzymania) nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty. Możemy przyjąć lub odrzucić ofertę kontrahenta według własnego uznania w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku przyjęcia oferty prześlemy kontrahentowi potwierdzenie zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta z kontrahentem obowiązuje od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile z przyczyn, za które nie jest odpowiedzialny, pomimo właściwego oraz w odpowiedniej formie wcześniejszego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z ilością i jakością wynikającą z umowy dostawy i świadczenia usług z kupującym (zgodna transakcja zabezpieczająca), nie otrzymał dostawy lub usługi, otrzymał niewłaściwą lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, które nie zostały ściśle określone czasowo (tj. trwają dłużej niż trzy miesiące). Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o niedostępności przedmiotu dostawy, a jeśli chce się wycofać, bezzwłocznie skorzysta z prawa odstąpienia, o ile nie przejął ryzyka związanego z zamówieniem zgodnie z § 276 k.c. lub gwarancji dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca natychmiast zwróci kupującemu roszczenie wzajemne dostarczone już przez kupującego.

§5 Warunki gwarancji – przedawnienie

Zanim kontrahent wniesie roszczenie z tytułu wad jest on ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji i zgłoszenia wad (art. 377 i 381 niemieckiego Kodeksu handlowego). Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy towarów. Przedawnienie przewidziane w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania, w przypadku gdy (i) wada została niezgodnie z prawem zatajona lub (ii) udzielono gwarancji na stan towarów (w tym zakresie obowiązywać mogą postanowienia gwarancji lub przedawnienie wynikające z gwarancji). Nie wpływa również na szczególne przepisy ustawowe dotyczące roszczeń regresowych dostawcy realizującego ostateczną dostawę na rzecz konsumenta (art. 479 niemieckiego Kodeksu cywilnego). W przypadku roszczeń odszkodowawczych przedawnienie przewidziane w niniejszym paragrafie nie obowiązuje również w następujących przypadkach: (i) utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, (ii) umyślnego działania oraz (iii) rażącego niedbalstwa.

Gwarancja na używane produkty nie obejmuje istotnych wad. Postanowienie to nie ma zastosowania, w przypadku gdy (i) wada została niezgodnie z prawem zatajona lub (ii) udzielono gwarancji na stan towarów (w tym zakresie obowiązywać mogą postanowienia gwarancji dotyczące przedawnienia wynikającego z gwarancji). W przypadku roszczeń odszkodowawczych przedawnienie przewidziane w niniejszym paragrafie nie obowiązuje również w następujących przypadkach: (i) utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, (ii) umyślnego działania oraz (iii) rażącego niedbalstwa. Jeżeli dostarczone towary są wadliwe, mamy prawo usunięcia wady w drodze dostawy dodatkowych towarów, wymiany lub przeróbki. W przypadku nieusunięcia wady pomimo podjęcia dwóch prób kontrahentowi przysługują ustawowe prawa z gwarancji, przy czym roszczenia odszkodowawcze podlegają postanowieniom § 6.

Poniesiemy koszty naprawy wadliwie działających towarów, w tym, między innymi, koszty transportu, przebiegu, robocizny i materiałów, jeżeli koszty te nie zostaną podwyższone z uwagi na fakt, iż towar będący przedmiotem sprzedaży został przeniesiony do innej lokalizacji niż miejsce spełnienia świadczenia. Co do zasady kontrahent ponosi koszty instalacji i usunięcia niezbędnych do naprawy wadliwie działających towarów, chyba że jesteśmy zobowiązani ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą lub ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Roszczenia dotyczące naprawy wadliwie działających towarów kontrahent wnosi do nas.

Niniejsze Warunki Sprzedaży nie wpływają na szczególne przepisy ustawowe dotyczące ostatecznej dostawy towarów do konsumenta (roszczenie regresowe dostawcy zgodnie z art. 478 i 479 niemieckiego Kodeksu cywilnego), przy czym kontrahent ma prawo do wniesienia roszczenia odszkodowawczego wyłącznie zgodnie z postanowieniami § 6.

§6 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, bez względu na podstawę prawną, w zakresie, w jakim występuje naruszenie, jest ograniczona zgodnie z postanowieniami § 6.

(2) Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu zwykłego niedbalstwa po naszej stronie lub po stronie naszych przedstawicieli prawnych czy też wyznaczonych pełnomocników, chyba że doszło do naruszenia istotnych postanowień umownych, w tym, między innymi, zobowiązań, których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, których naruszenie stwarza ryzyko niewykonania celu umowy i na wykonaniu których kontrahent mógł rutynowo polegać.

(3) W zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą na mocy § 6 ust. 2 co do istoty umowy, ogranicza się ona do szkód, co do których przewidywaliśmy lub powinniśmy byli przewidzieć, dokładając należytej staranności, że mogą być następstwem naruszenia postanowień umowy, w momencie zawierania umowy. Ponadto odszkodowanie z tytułu szkód wynikowych i pośrednich będących wynikiem wad nabytego przedmiotu przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim szkody tej można się zazwyczaj spodziewać, jeżeli nabyty przedmiot jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z § 6 ust. 2 co do istoty umowy, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kosztów instalacji i usunięcia jest ograniczona do kwoty bazującej na godzinnych stawkach opublikowanych przez Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (GVA). W zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z § 6 ust. 2 co do istoty umowy, nasza odpowiedzialność z tytułu opóźnień w dostawie jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 5% odnośnej ceny sprzedaży (uwzględniając podatek VAT).

(4) Powyższe wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia mają również zastosowanie do naszych przedstawicielstw, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych wyznaczonych pełnomocników.

(5) Zgodnie z aktualnym stanem technologii, nie można zagwarantować bezproblemowej i/lub dostępnej w każdym momencie transmisji danych za pośrednictwem Internetu. A zatem nie odpowiadamy za stałą i nieprzerwaną dostępność naszego sklepu internetowego. Ograniczenia przewidziane w niniejszym § 6 nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności z tytułu umyślnego postępowania, rażącego niedbalstwa ani złej woli, gwarantowanej jakości, utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu czy też odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkty.

§7 Weryfikacja i zwrot kosztów w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady – zwrot części podmiotów zewnętrznych

Jeżeli umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa kontrahent zgłosi nieistniejącą wadę zakupionego przedmiotu, wówczas zwróci nam zasadne koszty poniesione z tytułu weryfikacji zakupionego przedmiotu w związku z bezzasadnym zgłoszeniem wady, jak również koszty zwrotu nabytego przedmiotu.

Jeżeli kontrahent zgłosi wadę przedmiotu, który nie został nabyty u nas (część zewnętrznego podmiotu), wówczas zwróci nam koszt zwrotu części zewnętrznego podmiotu.

§8 Przyjęcie zwrotu towarów jako gest dobrej woli – opłata manipulacyjna

Jeżeli wyrazimy zgodę na zwrot towarów nie będąc do tego prawnie zobowiązanym, zastosowanie mają następujące postanowienia.

Zwroty są przyjmowane wyłącznie za uprzednią zgodą.

Zwrócone przedmioty muszą być w odpowiednim stanie umożliwiającym ich ponowną sprzedaż. Przedmioty wykonane na indywidualne lub specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Po zwrocie przedmiotów kontrahent otrzyma kredyt odpowiadający wartości przedmiotów pomniejszony o opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna wynosi 20% wartość przedmiotu, bez względu na wartość przedmiotu.

§9 Zastrzeżenie tytułu własności

Sprzedane towary pozostaną naszą własnością do czasu uregulowania wszystkich naszych bieżących i przyszłych należności z tytułu umowy sprzedaży oraz bieżących stosunków handlowych (zabezpieczone należności). Jeżeli kontrahent narusza postanowienia umowy, uwzględniając, między innymi, zwłokę w płatnościach, mamy prawo odstąpić od umowy zgodnie z przepisami prawa i/lub żądać wydania towarów objętych zastrzeżeniem tytułu własności. Żądanie wydania dostarczonych przedmiotów lub zajęcie dostarczonych przedmiotów nie jest jednoznaczne z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Jesteśmy natomiast uprawnieni wyłącznie do żądania wydania towarów i/lub zajęcia towarów i zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie zapłaci należnej ceny sprzedaży, możemy wykonać rzeczone prawa, wyłącznie po bezskutecznym upływie okresu karencji, który ustanowimy na rzecz kontrahenta celem uregulowania płatności, lub jeżeli okres karencji nie jest prawnie wymagany. Po przyjęciu towarów dostarczonych z zastrzeżeniem tytułu własności mamy prawo do ich zbycia i odliczenia przychodów z tego tytułu od zobowiązań kontrahenta, po odjęciu zasadnych kosztów zbycia.

DKontrahent nie może zająć ani przekazać w ramach zabezpieczenia towarów objętych zastrzeżeniem tytułu własności do czasu pełnego uregulowania zabezpieczonych należności. Kontrahent bezzwłocznie powiadomi nas o każdym zajęciu czy też konfiskacie lub innym zbyciu dokonanym przez osobę trzecią oraz udostępni nam wszelkie informacje i dokumenty wymagane do ochrony naszych praw. Towary będące naszą własnością zostaną wskazane organom ścigania lub osobom trzecim.

Kontrahent zapewni, aby z towarami dostarczonymi z zastrzeżeniem tytułu własności obchodzono się z należytą starannością. Kontrahent przeprowadzi wymaganą konserwację i inspekcję w odpowiednim terminie i na własny koszt.

Zastrzeżenie tytułu własności obejmuje produkty powstałe na skutek przetwarzania, zmieszania lub połączenia naszych towarów, z uwzględnieniem ich całkowitej wartości. W takim przypadku uznaje się nas za producenta takich produktów. Jeżeli tytuł własności osób trzecich pozostaje w mocy gdy nasze towary są przetwarzane, mieszane lub łączone z produktami tych osób, nabędziemy prawo współwłasności proporcjonalne do wartości przetwarzanych, zmieszanych lub połączonych towarów ujętej na fakturze. Kontrahent bezpłatnie przechowa towary będące przedmiotem współwłasności. W pozostałym zakresie, powstały produkt podlega tym samym postanowieniom co towary dostarczone z zastrzeżeniem tytułu własności. Już na tym etapie kontrahent udzieli nam zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności należnych od osób trzecich z tytułu sprzedaży towarów lub produktu w pełnej wysokości lub w kwocie odpowiadającej naszej ewentualnej współwłasności, zgodnie z powyższym paragrafem. Wyrażamy zgodę na taką cesję. Zobowiązania kupującego określone w § 3 mają zastosowanie również w odniesieniu do scedowanych należności.

Kontrahent może na własny koszt i we własnym imieniu windykować scedowane na nas wierzytelności, do czasu aż odwołamy niniejsze upoważnienie. Postanowienie to pozostaje bez wpływu na nasze prawo do samodzielnej windykacji należności. Powstrzymamy się od samodzielnej windykacji należności tak długo, jak kontrahent będzie wykonywał swoje zobowiązania płatnicze zgodnie z niniejsza umową i nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. W takiej sytuacji kontrahent, na naszą prośbę, jest zobowiązany ujawnić nam wszelkie informacje wymagane do windykacji scedowanych należności oraz przedłoży odnośną dokumentację i zawiadomi dłużników (osoby trzecie) o cesji.

Jeżeli wartość sprzedaży netto przysługujących nam zabezpieczeń przewyższy zabezpieczone należności o ponad 10%, na prośbę kontrahenta jesteśmy zobowiązani zwolnić należne nam zabezpieczenie o odpowiedniej wartości. Mamy prawo zdecydować, które zabezpieczenie podlega zwolnieniu.

§10 Polityka ochrony danych

Gdy składają Państwo zamówienie na stronie autoteile.de, zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Procedura zbierania, przechowywania i przetwarzania niezbędnych danych osobowych podlega postanowieniom oświadczenia o ochronie danych opublikowanego na stronie autoteile.de. Jeżeli składają Państwo zamówienie w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej, obowiązują następujące postanowienia: W indywidualnych przypadkach dane przesyłane podczas składania zamówienia mogą stanowić dane osobowe. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe, w szczególności dane kontaktowe, w tym adres e-mail, jeżeli zostanie podany, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetworzenia zamówienia (np. w odniesieniu do dostawy i faktury), jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Przesłane dane będziemy przekazywać osobom trzecim, jeżeli i w zakresie, w jakim będziemy do tego prawnie zobowiązani lub jeżeli będzie to wymagane do realizacji zamówienia. Osoby trzecie obejmują firmy, z których usług korzystamy i z którymi współpracujemy, wspierające nas w naszej działalności i funkcjonowaniu sklepu internetowego. W szczególności są to przedsiębiorstwa transportowe i firmy zajmujące się technicznym utrzymaniem obszarów, w których występują interakcje, a także VIEROL Corporation, VIEROL Asia Pte., Ltd. i VIEROL (Shanghai) Co., Ltd. Informujemy, że w przypadku nowych klientów, którzy nie zaakceptują płatności w formie zaliczki, należności zabezpieczamy za pomocą ubezpieczenia kredytu kupieckiego towarzystwa Euler Hermes. Euler Hermes oceni ryzyko kredytowe na podstawie metod matematyczno-statystycznych (tzw. scoring). Aby to umożliwić, przekażemy Euler Hermes dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia oceny wiarygodności kredytowej, a mianowicie imię i nazwisko/nazwę, adres oraz szacowane saldo. Na tej podstawie obliczone zostanie statystyczne prawdopodobieństwo niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych. Wówczas podejmiemy decyzję co do szczegółów wykonania umowy. W każdym momencie mogą Państwo uzyskać bezpłatne informacje na temat Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, jak również celu przetwarzania tych danych. Ponadto mają Państwo prawo żądać korekty, zablokowania oraz usunięcia rzeczonych danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem info[at] vierol.de.

§11 Postanowienia końcowe – jurysdykcja – prawo właściwe

W przypadku pominięcia dowolnych postanowień w niniejszej umowie lub Warunkach Sprzedaży, dodane i uznane za uzgodnione zostaną zgodne z prawem postanowienia, które strony uzgodniłyby, biorąc pod uwagę gospodarczy cel umowy i cel Warunków Sprzedaży, gdyby zdawały sobie sprawę z pominięcia rzeczonych postanowień. Jeżeli kontrahent prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego, jest osobą prawną prawa publicznego lub szczególnym funduszem prawa publicznego, wszelkie spory pośrednio lub bezpośrednio wynikające ze stosunku umownego podlegają wyłącznej – również międzynarodowej – jurysdykcji właściwej dla naszej siedziby w Oldenburgu. Niemniej jednak, mamy również prawo do wniesienia pozwu do sądu właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania kontrahenta. Niniejsza Umowa podlega wyłącznie przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

VIEROL Aktiengesellschaft – Karlstraße 19 – D 26123 Oldenburg, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2011 r.

WARUNKI GWARANCJI

Warunki rozliczania roszczeń gwarancyjnych i szkód transportowych firmy VIEROL AG
(Stan na styczeń 2018 r.)

W niniejszych warunkach gwarancji poinformujemy Cię o dalszej procedurze, niezbędnych informacjach i dokumentach w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego.

1. Adres zwrotny/dane kontaktowe

Wszystkie artykuły należy odsyłać na poniższy adres:
VIEROL AG
Logistikzentrum
Handelshof 1
26180 Rastede
E-mail: reklamation@vierol.de

2. Niezbędna dokumentacja

Wniosek o rozpatrzenie reklamacji (np. formularz GVA) należy wypełnić w całości, poprawnie i w sposób zrozumiały. Przyczyny reklamacji, takie jak „wadliwe”, „uszkodzone” lub temu podobne, nie będą akceptowane, ponieważ nie można ich zrekonstruować, a następnie zweryfikować pod względem technicznym.

Do rozpatrzenia każdej reklamacji niezbędne jest przedłożenie rachunku za montaż oraz demontaż reklamowanej części. W przypadku wniosku o zwrot dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów montażu, należy wyraźnie udokumentować powstałe koszty (wyraźnie rozdzielić faktury za montaż i demontaż w tym samym warsztacie). Wszelkie dokumenty należy dołączyć do przesyłki reklamowanej części. W przypadku komponentów elektronicznych wymagany jest rejestr błędów. Ilustracje uszkodzenia pojazdu są pomocne przy badaniu technicznym. Koszty mogą być zgłaszane wyłącznie przez warsztat, który zakupił i zamontował produkt VEMO, VAICO lub ACKOJA. Zwracamy uwagę, iż niepełnie lub niezrozumiale wypełniony wniosek, jak również brakujące dokumenty mogą znacznie opóźnić rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odesłania reklamowanej części bez badania technicznego oraz obciążenie zaistniałymi kosztami stonę reklamującą.

3. Okres gwarancji

Okres gwarancji na nowe wysokiej jakości produkty VEMO, VAICO i ACKOJA, a także na produkty używane, naprawy i akumulatory wynosi dokładnie 12 miesięcy od daty fakturowania VIEROL. Okres gwarancji dla grup produktowych oraz produktów należących do układu wydechowego (np. zawory EGR lub korpusy przepustnicy), podlegającym zwiększonemu zużyciu, w szczególności z powodu nieprawidłowości w ustawieniach silnika, wynosi maksymalnie 12 od daty wystawienia faktury VIEROL LUB przebiegu 15.000 km.W odniesieniu do ograniczenia roszczeń regresowych odnosimy się do § 445 b BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego.


Nasza gwarancja zawiera rozróżnienie pomiędzy częścią zużywalną a częścią pojazdu. Wszystkie części zużywalne podlegają skróconemu okresowi gwarancji i ograniczonej liczbie kilometrów. Okresy gwarancji na następujące części zużywalne są ograniczone w następujący sposób:

  • Zawory AGR 15 000 km
  • Korpus przepustnicy 15 000 km
  • Czujnik masy powietrza 15 000 km

Elementy układu hamulcowego, takie jak tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe itp. maksymalnie 1000 km (pojedyncza faza hamowania). W związku z tym reklamacje gwarancyjne na części zamienne są sprawdzane tylko z rozliczeniem instalacji i protokołem pomiaru uderzenia bocznego piasty koła wraz z dokumentacją fotograficzną.

W przypadku tarcz i klocków hamulcowych należy przestrzegać przepisów dotyczących pojedynczego hamulca zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Przy wymianie hamulców należy zawsze sprawdzać elementy podwozia pod kątem luzów i uderzenia w piastę koła, a także należy dostarczyć odpowiednią dokumentację.

Jeśli pojazd nie jest w stanie seryjnym z powodu tuningu, takiego jak koła zastępcze lub płyty gąsienicowe, wygasają roszczenia gwarancyjne z tytułu modyfikacji ze strony osób trzecich. Te same roszczenia gwarancyjne wygasają, jeśli pojazd jest wykorzystywany w sportach motoryzacyjnych lub imprezach o podobnym charakterze.

4. Weryfikacja wnoszonych roszczeń

Zwracane produkty są poddawane kontroli technicznej w naszej firmie lub przekazywane do ostatecznej analizy do odpowiedniego zakładu produkcyjnego lub upoważnionego przez nas instytutu badawczego. Należy pamiętać, że może to prowadzić do tak zwanego niszczącego badania podzespołu. Oznacza to, że zwracany podzespół nie odpowiada już stanowi w chwili nadesłania i przykładowo zostaje rozebrany podczas badania lub temu podobne. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowo poniesionych kosztów (opłaty testowe itp.) związanych z badaniem technicznym zgłaszanego przypadku. Dopiero po ukończeniu badań można podjąć decyzję o przyznaniu odszkodowania lub odrzuceniu roszczenia. W przypadku odrzucenia roszczenia otrzymasz oczywiście zwrot wszystkich starych części, towarów obcych itp. przekazanych nam do weryfikacji. W przypadku uznania roszczenia zwrócimy Ci pierwotną cenę obliczoną w momencie pierwszego montażu. W przypadku konieczności dodatkowych roszczeń dotyczących kosztów opieramy się na wartości pracy określonej w TecDoc (specyfikacja czasu naprawy danego producenta pojazdu) i pomnożeniu tej wartości przez rynkową stawkę godzinową. Koszty następcze są zawsze wykazywane jako netto, zgodnie z kodeksem cywilnym (patrz § 347, § 463 i § 635 kodeksu cywilnego) — jest to tak zwane rzeczywiste odszkodowanie. Należności są naliczane bez potwierdzenia zobowiązania prawnego i podlegają odrzuceniu podczas kontroli jakości przez nasz system zarządzania jakością lub zarządzania jakością naszych certyfikowanych dostawców wstępnych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania takich późniejszych obciążeń w tym zakresie. Odliczenia lub obciążenia nie mogą zostać zaakceptowane przez VIEROL AG przed zakończeniem badań.

Należy pamiętać, że firma VIEROL AG odpowiada wyłącznie za uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Nie dotyczy to szkód spowodowanych nieuprawnionymi próbami naprawy, uszkodzeniami spowodowanymi przez ingerencję w komponent, niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji montażu, wadliwym montażem itp.

Obowiązek gwarancyjny nie zachodzi, jeżeli błąd lub uszkodzenie jest spowodowane przez

  • przedmiot zakupu był nieprawidłowo użytkowany lub został przeciążony, np. w zawodach motorowych;
  • kupujący nie przestrzegał przepisów dotyczących obsługi i konserwacji przedmiotu zakupu.

Naturalne zużycie jest wyłączone z gwarancji, chyba że istnieją dowody na wady produkcyjne lub materiałowe.

5. Gwarancja na zużywające się części

Gwarancja na części zużywające się, takie jak np. podwozie, elementy układu kierowniczego i hamulce oraz filtry i części układu wydechowego są ograniczone przebiegiem pojazdu zgodnie z aktualnymi danymi producenta.

6. Szkody transportowe

Wszystkie dostawy towarów muszą zostać sprawdzone pod względem kompletności i integralności natychmiast po otrzymaniu towaru.

Jeśli dojdzie do zewnętrznego uszkodzenia produktu podczas dostawy, należy to odnotować bezpośrednio po dostarczeniu u odpowiedniego spedytora/przewoźnika. Prosimy również o udokumentowanie szkód za pomocą zdjęć i natychmiastowe przesłanie do nas. W celu dalszego przetworzenia zgłoszenia prosimy o przesłanie nam dodatkowo kopii dowodu dostawy oraz, jeśli to konieczne, faktury, i dokonanie zwrotu artykułu.

2019-06-13