Ogólne warunki sprzedaży dla klientów biznesowych

Ogólne Warunki Sprzedaży

§1 Zakres obowiązywania, forma

(1) My, firma VIEROL AG z siedzibą w Oldenburgu, Karlstraße 19, 26123 Oldenburg, Niemcy, wpisana do niemieckiego Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Oldenburgu pod numerem HRB 3199, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mirję Viertelhaus-Koschig, tel.: +49 441 21020-0, faks: +49 441 21020111, e-mail: info@vierol.de, oferujemy m.in. za pośrednictwem strony www.vierol-shop.de artykuły na sprzedaż. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) mają zastosowanie do wszystkich naszych stosunków handlowych z naszymi klientami („Kupujący”). OWS mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą (§ 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego („BGB”)), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.

(2) OWS obowiązują w szczególności w odniesieniu do umów sprzedaży i/lub dostawy towarów ruchomych („Towary”) niezależnie od tego, czy sami wytwarzamy Towary, czy też kupujemy je od dostawców (§§ 433, 650 BGB). O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują OWS w wersji aktualnej w momencie składania zamówienia przez Kupującego, a w każdym razie w ostatniej wersji przekazanej mu w formie tekstowej jako umowy ramowej również do podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego powoływania się na nie w każdym poszczególnym przypadku.

(3) Nasze OWS mają wyłączne zastosowanie. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) Kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie. Ten wymóg zgody obowiązuje w każdym przypadku, na przykład również wówczas, gdy realizujemy dostawę do Kupującego bez zastrzeżeń, znając jego OWH.

(4) Umowy indywidualne zawierane z Kupującym w poszczególnych sytuacjach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWS. Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, dla treści umów tego rodzaju decydujące znaczenie ma pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie.

(5) Istotne z prawnego punktu widzenia oświadczenia i powiadomienia Kupującego w związku z umową (np. wyznaczenie terminu, powiadomienie o wadach, odstąpienie od umowy lub redukcja ze względu na wadliwe świadczenie) muszą być składane na piśmie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Prawne wymogi formalne i dalsze dowody – w szczególności w przypadku wątpliwości co do uprawnienia osoby składającej oświadczenie – pozostają nienaruszone.

(6) Odniesienia do obowiązywania przepisów prawnych mają jedynie znaczenie wyjaśniające. Nawet bez takiego wyjaśnienia obowiązują przepisy prawne, o ile nie zostały one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWS.

§2 Zawarcie umowy

(1) Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Obowiązuje to również wtedy, gdy dostarczyliśmy Kupującemu katalogi, dokumentację techniczną (np. rysunki, plany, obliczenia, odwołania do norm DIN), inne opisy lub dokumenty produktu – również w formie elektronicznej – do których zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie. Powyższe odnosi się odpowiednio do artykułów wyszczególnionych na stronie vierol-shop.de. Są to niewiążące oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach wyszczególnionych na stronie artykułu (opis produktu). Wiążącą ofertę zakupu (zamówienie) można złożyć za pośrednictwem systemu koszyka zakupowego.

(2) Zamówienie Towaru przez Kupującego jest uważane za wiążącą ofertę umowy. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, jesteśmy uprawnieni do zaakceptowania takiej oferty umowy w ciągu siedmiu dni roboczych od jej otrzymania. Akceptacja może być potwierdzona pisemnie lub w formie tekstowej (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostarczenie Towaru do Kupującego.

(3) Podczas zamawiania za pośrednictwem strony internetowej vierol-shop.de, Kupujący przed ostatecznym złożeniem oferty zakupu zostanie poproszony o sprawdzenie wprowadzonych danych, a następnie o ich ewentualne potwierdzenie. W przypadku wystąpienia błędów we wprowadzonych danych zawsze istnieje możliwość skorzystania z funkcji „Wstecz” przeglądarki internetowej, umożliwiająca powrót do poprzedniego okna wprowadzania danych lub całkowite przerwanie procesu zamawiania za pomocą funkcji „Anuluj”. Można wtedy wprowadzić nowe dane. Dopiero po potwierdzeniu za pomocą przycisku „Kupuję” Kupujący składa wiążące oświadczenie o chęci zakupu artykułów wyszczególnionych w wirtualnym „koszyku”. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzyma od nas automatyczne potwierdzenie e-mailem, że otrzymaliśmy ofertę. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza zaakceptowania złożonej przez Kupującego oferty zakupu. Umowa zakupu dotycząca zamówionych artykułów zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy wyślemy do Kupującego e-mail z informacją, że artykuł został do Kupującego wysłany lub gdy Kupujący otrzyma e-mail, w którym wyraźnie oświadczymy, że akceptujemy ofertę.

(4) Proszę pamiętać, że podczas składania zamówienia na stronie internetowej vierol-shop.de Kupujący musi również podać obowiązkowe informacje o numerze identyfikacyjnym VAT swojej firmy. Nasza oferta na stronie internetowej vierol-shop.de skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB, a nie do konsumentów końcowych.

§3 Termin dostawy i opóźnienie w dostawie

(1) Termin dostawy jest uzgadniany indywidualnie lub określany przez nas w momencie akceptacji zamówienia. W przeciwnym razie termin dostawy wynosi około dwóch tygodni od zawarcia umowy.

(2) Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych (niedostępność świadczenia) nie będziemy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy, zawiadomimy o tym niezwłocznie Kupującego i jednocześnie poinformujemy go o przewidywalnym nowym terminie dostawy. Jeśli świadczenie nie będzie dostępne także w nowym terminie dostawy, będziemy mieli prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części; niezwłocznie zwrócimy wszelkie świadczenia wzajemne już zrealizowane przez Kupującego. Przypadek niedostępności świadczenia w tym rozumieniu to w szczególności nieterminowe zaopatrzenie we własnym zakresie przez naszego dostawcę, jeżeli zawarliśmy odpowiednią transakcję zabezpieczającą, ani my, ani nasz dostawca nie ponosi odpowiedzialności lub w poszczególnym przypadku nie jesteśmy zobowiązani do dokonania zakupu.

(3) Wystąpienie opóźnienia w dostawie z naszej strony regulowane jest przepisami prawnymi. W każdym przypadku wymagany jest jednak monit od Kupującego. W przypadku opóźnienia w dostawie z naszej strony Kupujący może żądać zryczałtowanego odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem. Zryczałtowane odszkodowanie wynosi 0,5% ceny netto (wartości dostawy) za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale w sumie nie więcej niż 5% wartości dostawy Towaru dostarczonego z opóźnieniem. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia, że Kupujący nie poniósł żadnej szkody lub poniósł szkodę znacznie niższą od powyższej kwoty ryczałtowej. Prawa Kupującego zgodnie z § 8 niniejszych OWS oraz nasze prawa wynikające z przepisów – w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku realizacji świadczenia (np. z powodu niemożności lub nieracjonalności świadczenia i/lub świadczenia uzupełniającego) – pozostają nienaruszone.

(4) Istotne zdarzenia, takie jak w szczególności siła wyższa, spory pracownicze, zamieszki, epidemie, konflikty zbrojne lub terrorystyczne, które mają nieprzewidywalne skutki dla realizacji świadczenia, zwalniają strony umowy z obowiązków realizacji świadczenia na czas trwania tych zdarzeń zakłócających i w zakresie ich skutków, nawet jeśli strony wywiązują się z opóźnieniem ze swoich zobowiązań. Nie wiąże się to z automatycznym rozwiązaniem umowy. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego zawiadamiania się o takiej przeszkodzie i do dostosowania swoich zobowiązań do zmienionych okoliczności w dobrej wierze.

§4 Dostawa, przeniesienie ryzyka, odbiór, odmowa przyjęcia

(1) Dostawa odbywa się loco magazyn, który jest jednocześnie miejscem realizacji dostawy i ewentualnego świadczenia uzupełniającego. Na życzenie i koszt Kupującego Towar zostanie wysłany do innego miejsca przeznaczenia (zakup wysyłkowy). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju wysyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy, opakowania).

(2) W przypadku zakupu wysyłkowego Kupujący musi – w razie potrzeby – uzyskać wszystkie zezwolenia i/lub inne oficjalne zezwolenia wymagane do wywozu i przywozu na własne ryzyko i koszt. Ponadto w takim przypadku Kupujący musi dokonać na własne ryzyko i koszt wszystkich niezbędnych formalności celnych związanych z wywozem, tranzytem i przywozem Towarów.

(3) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia Towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie przekazania Towaru. Jednak w przypadku zakupu wysyłkowego ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia Towaru oraz ryzyko opóźnienia przechodzi z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub każdej innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli odbiór został uzgodniony, jest ona decydująca dla przeniesienia ryzyka. Do uzgodnionego odbioru stosuje się odpowiednio również przepisy prawne dotyczące umów o dzieło. Przekazanie lub odbiór są tożsame, jeśli Kupujący opóźnia się z odbiorem.

(4) Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem, jeżeli nie współpracuje lub jeżeli nasza dostawa opóźni się z innych powodów, za które odpowiada Kupujący, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za powstałą szkodę wraz z dodatkowymi kosztami (np. kosztami magazynowania).

(5) Warunek konieczny dla dostawy zwrotnej:

  • Zainicjuj zwrot na swoim koncie osobistym na stronie www.vierol-shop.de i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami
  • Zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonym dowodem dostawy
  • Przedmioty nie powinny być używane, uszkodzone lub zmontowane
  • W przypadku elementów elektronicznych w folii ESD, plomba lub ewentualnie zgrzew muszą być całkowicie nienaruszone.

(6) Dalsze wskazówki:

  • ermin zwrotu wynosi 30 dni od daty dostawy.
  • Koszty przywrócenia przesyłki zwrotnej do stanu umożliwiającego jej sprzedaż zostaną naliczone.
  • Stosuje się 20% opłatę z tytułu przywrócenia do stanu pierwotnego.
  • Jeśli powodem zwrotu jest "nie pasuje", należy podać 17-cyfrowy numer podwozia pojazdu wraz z dokładnym opisem.
     

§5 Ceny i warunki płatności

(1) O ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, nasze ceny, aktualne w momencie zawierania umowy, obowiązują loco magazyn, plus ustawowy podatek VAT.

(2) W przypadku zakupu wysyłkowego (§ 4 ust. 1) Kupujący ponosi koszty transportu loco magazyn oraz koszty ewentualnego, żądanego przez Kupującego ubezpieczenia transportu. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne są ponoszone przez Kupującego.

(3) Cena zakupu jest wymagalna i płatna w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i dostawy lub odbioru Towaru. Jesteśmy jednak uprawnieni w każdej chwili – również w ramach trwających stosunków handlowych – do zrealizowania dostawy w całości lub w części wyłącznie po dokonaniu przedpłaty. Odpowiednie zastrzeżenie zgłosimy najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia.

(4) Kupując na stronie internetowej vierol-shop.de, Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności: przelew bankowy na wskazane przez nas konto lub płatność kartą kredytową. Konto Kupującego zostanie obciążone kosztami płatności kartą kredytową dopiero wówczas, gdy Towar będzie w procesie wysyłki. W przypadku płatności kartą kredytową Kupujący udziela autoryzacji dla odpowiedniego obciążenia za pośrednictwem wskazanego przez niego operatora kart kredytowych. Pobranie środków lub obciążenie rozpoczyna się z chwilą wysyłki Towaru. Udzielona autoryzacja polecenia zapłaty jest ważna również dla dalszych zamówień do odwołania.

(5) Po upływie powyższego terminu płatności Kupujący popada w zwłokę z zapłatą. W okresie zwłoki nalicza się odsetki od ceny zakupu według obowiązującej w danym momencie ustawowej stopy procentowej za opóźnienie. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu odszkodowań za opóźnienia. Nasze roszczenie o zapłatę odsetek z tytułu wymagalności płatności (§ 353 niemieckiego Kodeksu handlowego („HGB”)) w stosunku do Kupującego pozostaje nienaruszone.

(6) Kupujący ma prawo do kompensaty lub prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie jest prawomocne lub bezsporne. W przypadku wystąpienia wad w dostawie prawa wzajemne Kupującego, w szczególności zgodnie z § 7 ust. 7 zdanie 2 niniejszych OWS, pozostają nienaruszone.

(7) Jeżeli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie o zapłatę ceny zakupu jest zagrożone z powodu braku zdolności płatniczej Kupującego, jesteśmy uprawnieni do odmowy spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami prawnymi i – ewentualnie po wyznaczeniu terminu – do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB). W przypadku umów dotyczących produkcji artykułów specyficznych (produkty jednostkowe) możemy natychmiast zgłosić odstąpienie od umowy; przepisy prawne dotyczące możliwości wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone.

§6 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanego Towaru do momentu całkowitej spłaty wszystkich naszych obecnych i przyszłych należności wynikających z umowy zakupu oraz bieżących stosunków handlowych (należności zabezpieczone).

(2) Przed pełną spłatą zabezpieczonych należności towar będący przedmiotem zastrzeżenia własności nie może być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani przekazywany w ramach zabezpieczenia. Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o dostępie osób trzecich (np. wzięciu w zastaw) do Towarów należących do nas.

(3) Jeśli Kupujący naruszy umowę – w szczególności jeśli nie zapłaci należnej ceny zakupu – jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa i/lub do żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia prawa własności. Żądanie wydania Towaru nie obejmuje jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – jesteśmy raczej uprawnieni do zażądania tylko wydania towaru i zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy uprzednio wyznaczyliśmy Kupującemu rozsądny termin płatności bez powodzenia lub gdy takie wyznaczenie terminu jest zbędne w świetle przepisów prawnych.

(4) Do czasu odstąpienia od umowy zgodnie z lit. (c) poniżej Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania Towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku stosuje się dodatkowo poniższe postanowienia.

a. Zastrzeżenie prawa własności rozciąga się na pełną wartość wyrobów powstałych w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia naszych Towarów, przy czym jesteśmy uważani za producenta. Jeżeli w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich istnieje ich prawo własności, nabywamy współwłasność w stosunku wartości faktur za przetworzone, zmieszane lub połączone Towary. Ponadto w przypadku powstałego wyrobu obowiązuje to samo, co względem Towaru dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności.

b. Jako zabezpieczenie Kupujący ceduje na nas wszystkie należności od osób trzecich z tytułu odsprzedaży Towaru lub wyrobu, w całości lub w wysokości naszego ewentualnego udziału we współwłasności zgodnie z powyższym ustępem. Przyjmujemy tę cesję. Zobowiązania Kupującego, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie również w odniesieniu do scedowanych należności.

c. Oprócz nas Kupujący pozostaje uprawniony do odzyskiwania należności. Zobowiązujemy się nie odzyskiwać należności tak długo, jak długo Kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec nas, nie występuje u niego brak możliwości realizacji świadczeń i nie skorzystamy z zastrzeżenia prawa własności poprzez realizację uprawnień zgodnie z ust. 3. W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby Kupujący poinformował nas o scedowanych należnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do odzyskania należności, przekazał przynależne dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. Ponadto w takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odwołania uprawnienia Kupującego do odsprzedaży i przetwarzania Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.

d. Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza nasze należności o więcej niż 10%, na żądanie Kupującego zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

§7 Roszczenia z tytułu wad zgłaszane przez Kupującego

(1) W odniesieniu do praw Kupującego z tytułu wad materiałowych i wad prawnych (w tym nieprawidłowej i niepełnej dostawy oraz nieprawidłowego montażu lub wadliwej instrukcji montażu) stosuje się przepisy prawne, o ile poniżej nie określono inaczej. We wszystkich przypadkach pozostają nienaruszone szczególne przepisy prawne w przypadku ostatecznej dostawy nieprzetworzonych Towarów do konsumenta, nawet jeśli konsument dokonał ich dalszego przetworzenia (regres do dostawcy zgodnie z §§ 478 BGB). Roszczenia z tytułu regresu do dostawcy są wykluczone, jeżeli wadliwy Towar został poddany dalszemu przetworzeniu przez Kupującego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez montaż w innym produkcie.

(2) Podstawą naszej odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim osiągnięte porozumienie dotyczące jakości Towaru. Wszystkie opisy produktów i informacje producenta, które są elementem indywidualnej umowy lub które zostały przez nas podane do wiadomości publicznej (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej) w momencie zawierania umowy, są uznawane za porozumienie dotyczące jakości Towaru.

(3) Jeżeli jakość nie została uzgodniona, należy ocenić zgodnie z przepisami prawa, czy występuje wada (§ 434 ust. 1 pkt. 2 i 3 BGB). Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub innych osób trzecich (np. treści reklamowe), których Kupujący nie wskazał nam jako decydujących dla jego zakupu. Prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub kształcie, odchyleń w odcieniu koloru, jak również zmian w zakresie dostawy w trakcie dostawy pozostaje zastrzeżone przez producenta, o ile zmiany lub odchylenia nie stanowią istotnych zmian lub odchyleń w przedmiocie zakupu lub wykonania i są uzasadnione dla Kupującego, biorąc pod uwagę interesy obu stron. Powyższe dotyczy odpowiednio odchyleń od informacji o produkcie dotyczących przedmiotu dostawy lub usługi (np. dane techniczne, zdjęcia, wymiary, waga, parametry wydajności lub kompatybilności), o ile nie zostały one wyraźnie określone jako wiążące lub jeśli przydatność do określonego w umowie celu wymaga dokładnej zgodności. Ustne i pisemne porady dotyczące technik użycia uważa się wyłącznie za informacje niewiążące i nie zwalniają one Kupującego z obowiązku kontroli we własnym zakresie Towarów z uwzględnieniem zamierzonych celów zastosowania.

(4) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania częściowych dostaw lub częściowych świadczeń w rozsądnym zakresie.

(5) Odnośnie roszczeń Kupującego z tytułu wad wymagane jest, aby spełnił on ustawowe obowiązki skontrolowania i zawiadomienia o wadach (§§ 377, 381 HGB). W przypadku materiałów budowlanych i pozostałych towarów przeznaczonych do montażu lub innej dalszej obróbki, kontrola musi być w każdym przypadku przeprowadzona bezpośrednio przed obróbką. Jeśli wada zostanie ujawniona podczas dostawy, kontroli lub w późniejszym terminie, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie. W każdym przypadku widoczne wady muszą być zgłoszone na piśmie w ciągu pięciu dni roboczych od daty dostawy, a wady niewykrywalne podczas kontroli – w tym samym okresie od momentu ich wykrycia. Jeśli Kupujący nie przeprowadzi prawidłowej kontroli i/lub nie zgłosi wady, nasza odpowiedzialność za wadę niezgłoszoną lub zgłoszoną nieterminowo lub nieprawidłowo jest wykluczona zgodnie z przepisami prawa.

(6) Jeżeli dostarczony przedmiot jest wadliwy, możemy początkowo wybrać, czy zapewnimy świadczenie uzupełniające poprzez usunięcie wady (naprawa), czy też poprzez dostarczenie przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza). Nasze prawo do odmowy świadczenia uzupełniającego zgodnie z warunkami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

(7) Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia realizacji należnego świadczenia uzupełniającego od tego, czy Kupujący zapłaci wymagalną cenę zakupu. Kupujący jest jednak uprawniony do wstrzymania stosownej części ceny zakupu w związku z wadą.

(8) Kupujący musi zapewnić nam czas i możliwości niezbędne do spełnienia należnego świadczenia uzupełniającego, w szczególności do przekazania zakwestionowanego Towaru do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej Kupujący musi zwrócić nam wadliwy przedmiot zgodnie z przepisami prawa. Świadczenie uzupełniające nie obejmuje ani wymontowania wadliwego przedmiotu, ani jego ponownego zamontowania, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do jego montażu.

(9) Koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i realizacji świadczenia uzupełniającego, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, a także, w razie potrzeby, koszty wymontowania i zamontowania, ponosimy lub zwracamy zgodnie z przepisami prawnymi, jeżeli wada rzeczywiście wystąpiła. W przeciwnym razie możemy żądać od Kupującego zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wad (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak wad był dla Kupującego nierozpoznawalny.

(10) W nagłych przypadkach, np. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnym szkodom, Kupujący ma prawo sam usunąć wadę i zażądać od nas odszkodowania za obiektywnie konieczne w tym zakresie wydatki. O wszelkich tego typu środkach zaradczych podejmowanych we własnym zakresie powinniśmy zostać niezwłocznie informowani – w miarę możliwości z wyprzedzeniem. Prawo do podejmowania środków zaradczych we własnym zakresie nie przysługuje, jeśli bylibyśmy uprawnieni do odmowy odpowiedniego świadczenia uzupełniającego zgodnie z przepisami prawnymi.

(11) Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiodło się lub jeżeli upłynął rozsądny termin wyznaczony przez Kupującego na spełnienie świadczenia uzupełniającego, lub jest ono zbędne zgodnie z przepisami prawnymi, Kupujący może odstąpić od umowy zakupu lub obniżyć cenę zakupu. W przypadku nieznacznej wady nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy.

(12) Roszczenia Kupującego o odszkodowanie lub rekompensatę za nieskuteczne nakłady przysługują również w przypadku wad tylko zgodnie z § 8 i są wykluczone we wszelkim innym zakresie.

(13) Podczas zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi należy pamiętać na następujących kwestiach:

a. Adres zwrotny/dane kontaktowe
Prosimy o zwrot wszystkich artykułów wyłącznie na poniższy adres:
VIEROL AG
Logistikzentrum
Handelshof 1
26180 Rastede, Niemcy
E-mail: reklamation@vierol.de

b. Niezbędna dokumentacja Wniosek dotyczący rękojmi (np. formularz GVA) musi być wypełniony w całości, prawidłowo i zrozumiale. Musimy być w stanie zrozumieć i technicznie zweryfikować skargę na podstawie przekazanych informacji. Szczególnie w przypadku nieoczywistych usterek uzasadnienia takie jak „wadliwy” lub „uszkodzony” bez dalszego wyjaśnienia nie pozwalają na wszczęcie ewentualnego procesu obsługi rękojmi. Dla każdego poszczególnego przypadku odwołania się do rękojmi wymagane są faktury za montaż i demontaż. Roszczenia z tytułu kosztów następczych – w szczególności kosztów montażu – należy na podstawie faktury za pierwszy montaż i faktury za demontaż jednoznacznie rozróżnić, potwierdzić i uwzględnić w razie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi dotyczących zwracanego artykułu. W przypadku podzespołów elektronicznych bezwzględnie konieczny jest protokół błędów. Zdjęcia uszkodzeń pojazdu są pomocne podczas kontroli technicznej. Roszczenia z tytułu rękojmi na części hamulców można zweryfikować tylko po przedstawieniu faktury za montaż oraz protokołu pomiaru bicia bocznego piasty koła wraz ze zdjęciami. Należy pamiętać, że brakujące lub nieczytelne dowody lub dokumenty mogą prowadzić do niepotrzebnych zapytań i opóźnień w przetwarzaniu. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odesłania Towaru bez kontroli technicznej. Wszelkie powstałe i poniesione koszty mogą być ewentualnie refakturowane.

c. Trwałość poszczególnych produktów/części zużywalnych Niezależnie od postanowień § 9, poszczególne produkty – w szczególności części zużywalne – mogą mieć okres przydatności do użycia krótszy od umownego i ustawowego okresu rękojmi. W takich przypadkach nie występuje wada, a więc nie ma roszczeń z tytułu rękojmi. Podstawowym warunkiem istnienia roszczeń z tytułu wad jest istnienie wady już w momencie przeniesienia ryzyka. Na podstawie powyższych informacji zwracamy uwagę, iż grupy produktów narażonych na zwiększone zużycie – będące chociażby skutkiem nieprawidłowych ustawień silnika – nie podlegają pod roszczenia gwarancyjne. W szczególności roszczenia z tytułu rękojmi nie będą przyjmowane dla następujących podzespołów: - Elementy układu hamulcowego, takie jak tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe itp. od przebiegu 10 000 km (docieranie hamulców).

d. Cechy szczególne elementów układu hamulcowego W przypadku tarcz i klocków hamulcowych należy przestrzegać instrukcji dotyczących docierania określonych przez producenta pojazdu. Podczas wymiany hamulców należy zawsze sprawdzać elementy podwozia pod kątem braku luzów, piastę koła pod kątem bicia, a także należy dostarczyć odpowiednią dokumentację.

e. Tuning/niewłaściwe zastosowanie Jeżeli pojazd nie wykazuje stanu produkcji seryjnej z powodu środków tuningowych, takich jak koła innego typu lub poszerzenie rozstawu kół, może to wykluczyć dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. To samo dotyczy sytuacji, gdy pojazd nie jest jednoznacznie dopuszczony do użytkowania w sportach motorowych lub imprezach o charakterze sportów motorowych (przeciążenie). Kupujący musi przestrzegać przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i pielęgnacji przedmiotu zakupu.

f. Weryfikacja i rozpatrywanie przedłożonych spraw Odesłane produkty są poddawane kontroli technicznej w naszej firmie lub przekazywane do odpowiedniego zakładu produkcyjnego lub instytutu badawczego, któremu zleciliśmy ostateczną analizę. Należy pamiętać, że może to uwzględnić tzw. badanie niszczące podzespołu. Oznacza to, że zwrócony podzespół nie będzie już w stanie, w jakim znajdował się w momencie wysłania i na przykład podczas badań zostanie zdemontowany. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia na Kupującego potwierdzonych poniesionych kosztów (opłaty za badania kontrolne itp.) w związku z badaniem technicznym danej sprawy, jeśli badanie to wykaże, że zakwestionowany produkt był wolny od wad. Dopiero po zakończeniu tych kontroli może zostać podjęta decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych przez Kupującego roszczeń. W przypadku odrzucenia roszczenia zostaną Kupującemu zwrócone wszystkie stare części, towary osób trzecich itp.

§8 Pozostała odpowiedzialność

(1) O ile niniejsze OWS nie stanowią inaczej i z uwzględnieniem poniższych postanowień, ponosimy odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami prawa.

(2) Odpowiadamy za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność – z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. staranność we własnych działaniach; drobne naruszenie obowiązków) – wyłącznie za

a. szkody z tytułu obrażeń ciała i utraty zdrowia lub życia,

b. szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na którego wypełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do odszkodowania za przewidywalną, zwykle występującą szkodę.

(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby lub na korzyść osób, za które zgodnie z przepisami prawa ponosimy odpowiedzialność. Nie mają one zastosowania w przypadku, gdy wada została przez nas oszukańczo ukryta lub gdy przejęliśmy gwarancję jakości towaru oraz w przypadku roszczenia Kupującego na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).

(4) Z powodu naruszenia obowiązków, które nie polegają na wadzie, Kupujący może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za naruszenie obowiązków. Prawo do swobodnego wypowiedzenia umowy przez Kupującego (w szczególności według §§ 650, 648 BGB) jest wykluczone. We wszystkich innych aspektach stosuje się wymogi ustawowe i skutki prawne.

§9 Okres przedawnienia

(1) Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad materiałowych i wad prawnych wynosi jeden rok od daty dostawy. Jeżeli uzgodniony został odbiór, okres przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru. Pozostałe przepisy i terminy określone w § 438 BGB pozostają nienaruszone. Pozostają nienaruszone również inne szczególne przepisy prawne dotyczące przedawnienia (w szczególności § 438 ust. 1 nr 1, ust. 3, §§ 444, 445b BGB).

(2) Powyższe okresy przedawnienia prawa do zakupu obowiązują również w przypadku umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Kupującego, które dotyczą wady Towaru, chyba że ustawowy termin przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłby do skrócenia okresu przedawnienia w poszczególnych przypadkach. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego zgodnie z § 8 ust. 2 zdanie 1 i zdanie 2(a) oraz zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) przedawniają się jednak wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

§10 Wybór prawa i sąd właściwy

(1) Do niniejszych OWS i stosunków umownych pomiędzy nami a Kupującym ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłączną – również międzynarodową – jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasza siedziba w Oldenburgu (Oldb). To samo obowiązuje w przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB. We wszystkich przypadkach jesteśmy jednak uprawnieni do podjęcia kroków prawnych także w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi OWS lub wcześniejszym indywidualnym porozumieniem, lub w ogólnej właściwości miejscowej Kupującego. Nadrzędne przepisy prawne, w szczególności te dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.

2019-06-13